Vlog Kỹ Thuật

Vlog Kỹ Thuật

Vlog Kỹ Thuật

Vlog Kỹ Thuật

Vlog Kỹ Thuật
Vlog Kỹ Thuật

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Vlog Kỹ Thuật

24 05/2021

427
Vlog Kỹ Thuật #5 - Tìm hiểu về Autodesk Inventor B.O.M
BOM (Bill of Materials) là một bảng đại diện cho thông tin về, cụm, cụm lắp ráp phụ, các bộ phận và thành phần, cũng như số lượng của từng nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm. Bảng này bao gồm số lượng, tên, chi phí, nhà cung cấp và các thông tin khác...
Xem thêm