Project Performance Management System(EVMS)

Project Performance Management System(EVMS)

Project Performance Management System(EVMS)

Project Performance Management System(EVMS)

Project Performance Management System(EVMS)
Project Performance Management System(EVMS)

Phần mềm

  • Project Performance Management System(EVMS)

  • Lượt xem : 2291
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Rất khó để nắm bắt tình trạng kinh doanh do thiếu sự liên quan và chênh lệch mức dữ liệu của quy trình và hệ thống quản lý chi phí. Để khắc phục vấn đề, hệ thống này xây dựng mô hình quản lý liên kết nội bộ, liên kết một cách có hệ thống quy trình và chi phí, tính toán hệ số hiệu suất (ngân sách, hiệu suất, thanh toán tiến độ) và chỉ số (CPI / SPI) bằng dữ liệu chi phí xử lý. Nó có thể dự báo tiến độ, chi phí dự án cuối cùng và tính toán báo cáo như tiến độ dự án.

    It is difficult to grasp the status of business due to lack of interrelation and data level difference of process and cost management system. In order to overcome the issue, this system constructs an internal linkage management model that systematically links process and cost, calculates performance factor (budget, performance, progress payment) and index (CPI / SPI) by process-cost data. It can forecast schedule, final project cost and calculating the report such as project progress.

Features

- Budget by Construction of WBS in Design Department / Cost History Management (Discipline Level)
- Budget by Construction of WBS in Material Purchasing Department / Cost History Management (Item Level)
- Purchase Contract and Order Status Summary His

 

Output

- Calculation of Performance Factor (Budget, Performance, Progress Payment) and Index (CPI / SPI)
- Purchase Contract and Order Status Summary History Management
- EVM Performance Indicator Calculation / S-Curve / EVM Progress Summary / Overall Cost Rep

Zalo
Hotline