Piping / Instrument Sales Management System

Piping / Instrument Sales Management System

Piping / Instrument Sales Management System

Piping / Instrument Sales Management System

Piping / Instrument Sales Management System
Piping / Instrument Sales Management System

Phần mềm

  • Piping / Instrument Sales Management System

  • Lượt xem : 1255
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Hệ thống thông tin quản lý công nghệ Kyeam là hệ thống toàn diện hỗ trợ quản lý doanh nghiệp và ra quyết định cho một giám đốc điều hành. Nó xây dựng cơ sở dữ liệu cho phép quản lý và xử lý toàn diện các tài liệu và thực hiện các tính năng như ước tính / đặt hàng / mua / kiểm kê / phê duyệt, xử lý chọn, tạo báo cáo, quản lý tài liệu điện tử.

    Kyeam Technologies Management Information System is the comprehensive system that supports enterprise management and decision making for an executive. It builds a database that enables comprehensive management and processing of materials, and performs features such as estimate / order / purchase / inventory / approval processing, select processing, generating reports, electronic document management.

Zalo
Hotline