4D System(3D Model/Process System Linkage)

4D System(3D Model/Process System Linkage)

4D System(3D Model/Process System Linkage)

4D System(3D Model/Process System Linkage)

4D System(3D Model/Process System Linkage)
4D System(3D Model/Process System Linkage)

Phần mềm

  • 4D System(3D Model/Process System Linkage)

  • Lượt xem : 1254
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Đây là hệ thống tạo, mô phỏng và quản lý các mô hình 3D kết hợp các đối tượng 3D (SP 3D) và WBS (Primavera). Sau khi nó sử dụng thông tin hoạt động của Primavera làm thông tin WBS và cấu trúc hệ thống SmartPlant 3D và liên kết dữ liệu 3D + Primavera, nó liên kết và sử dụng dữ liệu cần thiết để xem xét, sau đó thông tin được xem xét được gửi lại cho Primavera.

    It is the system that generates, simulates and manages 3D models combining 3D objects (SP 3D) and WBS (Primavera). After it uses activity information of Primavera as WBS information and SmartPlant 3D system structure and links 3D+Primavera data, it links and utilizes data needed for review, then reviewed information is resent to Primavera.

Features

- Visualization of 3D Model Components
- WBS Data Link
- Sub-Activity Auto Generation
- Schedule Review (Simulation)

 

Output

- WBS for Primavera

 

Legacy System

- Primavera, SmartPlant 3D

Zalo
Hotline