Mastercam Entry Router

Mastercam Entry Router

Mastercam Entry Router

Mastercam Entry Router

Mastercam Entry Router
Mastercam Entry Router

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Mastercam Entry Router

  • Lượt xem : 156
  • Mã SP :
  • Giá : usd 2,800
  • License vĩnh vẻ

    Maiternance theo năm

Tích hợp các tính năng gia công 2,5D cho gia công gỗ và vật liệu composite bao gồm các chức năng nesting, pocketing, contouring, drilling và hole making với chức năng mô phỏng toolpath. 

Bao gồm các tính năng wireframe, surface và solid CAD cần thiết cho quá trình Design, Solids, Rast2Vec và Nesting.