BIM System

BIM System

BIM System

BIM System

BIM System
BIM System

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • BIM System

  • Lượt xem : 152
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Hệ thống BIM dựa trên Revit (phần mềm BIM) được phát triển bởi Autodesk. Hệ thống này là hệ thống quản lý tích hợp và tính toán tự động BM theo mô hình dựa trên Gia đình trong Revit và được thiết kế để sử dụng tích hợp bởi các công ty hợp tác và các bộ phận liên quan. Mô hình có thể dễ dàng chuyển đổi thành Tekla và PDS, và điều này sẽ làm giảm công việc mô hình hóa không cần thiết trên các quy trình làm việc.

    BIM system based on Revit(BIM software) developed by Autodesk. This system is the BM automatic calculation and integration management system by Family-based modeling in Revit, and is designed to be used integrally by collaborating companies and related departments. The model can be easily converted to Tekla and PDS, and this will reduce unnecessary modeling work on work processes.

Features

- Management for Revit Standard File and Family File
- BM Automatic Accumulation / Quantity Comparison / Batch Processing of Parameter
- Collaboration (Multiple Users on Network, Work Division According to Authority
- Revision Management (Data, File)

 

Output

- BIM Result Calculation
- Summary Report
- Model Conversion Between Systems (Such as Revit, Tekla, PDS)